Ecikliraj logo

Banner 2

Cikel

cikel e opreme

Proizvajalec

»Proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta oziroma interneta kot storitev informacijske družbe v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, na ozemlju Republike Slovenije zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet izdelke ali opremo.« je definicija, ki se nanaša na vsebino okoljske zakonodaje, ko govorimo o tem, kdo je odgovoren spoštovati obveznosti zbiranja in ravnanja določenih vrst odpadkov. Za proizvajalca velja tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet izdelke oz. opremo, pridobljeno v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju Republike Slovenije.

Trgovec

Trgovec oz. distributer je oseba, ki končnemu uporabniku v okviru izvajanja svoje dejavnosti dobavlja izdelke oz. opremo. V proces zbiranja in ravnanja z odpadki je tesno povezan, saj ima neposreden kontakt s potrošniki oz. končnimi uporabniki. Pri tem je zelo pomembna njegova komunikacija na okoljskem področju, saj s tem vpliva na pravilno in okolju prijazno ravnanje z odpadki.

Potrošnik

Končni potrošnik je oseba, ki je uporabljala, uporablja ali namerava uporabljati električno in elektronsko opremo, baterije, akumulatorje ali druge izdelke. Skladno z okoljsko zakonodaja je končni potrošnik dolžan oddajati odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje distributerju oz. trgovcu, izvajalcu občinske javne službe kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ali v zbiralnicah, katere obratovanje zagotavlja proizvajalec ali pridobitelj oz. v njihovem imenu skupna shema ZEOS.

Komunala

Izvajalec občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki prevzema odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje s predvidenimi načini od končnega potrošnika. Proizvajalci oz. skupna shema ZEOS na podlagi njihovih naročil prevzema tovrstne odpadke pri čemer prevzeme spremlja evidenčni list.

Prevoznik

Skupna shema ZEOS redno prevzema odpadke ter jih tehnološkim postopkom obdelave primerno premešča. Tako se določen del transportira v centre za obdelavo, ki se nahajajo v Sloveniji, del pa se transportira v tujino.

Predelovalec

Obdelava in predelava odpadne električne in elektronske opreme ter ostalih odpadkov, ki so zbrani znotraj mreže zbiranja skupne shem ZEOS, se skladno z zakonodajo izvaja v centrih za obdelavo v Sloveniji in v tujini. Segment obdelave v tujini ima skupna shema ZEOS urejen z veljavnimi dovoljenji oz. notifikacijo za čezmejno premeščanje odpadkov.