Ecikliraj logo

Banner 2

O Life

LIFE je program za okolje in podnebne ukrepe, sprejet s strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Podpira izvajanje okoljske politike in ima naslednje splošne cilje:

 • prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire, k varovanju in izboljševanju kakovosti okolja in k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, vključno s podporo za mrežo Natura 2000 in za boj proti propadanju ekosistemov
 • izboljšati razvoj, izvajanje in uveljavljanje okoljske in podnebne politike in zakonodaje Unije, spodbuditi in zagovarjati vključevanje in postavljanje v ospredje okoljskih in podnebnih ciljev v drugih politikah Unije ter v javni in zasebni praksi, tudi s povečevanjem zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja
 • podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s tesnejšo udeležbo civilne družbe, nevladnih organizacij in lokalnih akterjev
 • podpreti izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa

Pri zasledovanju teh ciljev program LIFE prispeva k trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 ter ustreznih okoljskih in podnebnih strategij in načrtov Unije.

Vsebinsko in tehnično je LIFE razdeljen na dva podprograma

 • podprogram za okolje (podprogram ima tri prednostna področja: okolje in učinkovita raba virov, narava in biotska raznovrstnost, okoljsko upravljanje in informacije)
 • podprogram za podnebne ukrepe (podprogram ima tri prednostna področja: blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, podnebno upravljanje in informacije)

LIFE v številkah

 • Trajanje: 1. 1. 2014 do 30. 12. 2020
 • Vrednost: 3.456.655.000 EUR
  • podprogram za okolje: 2.592.491.250 EUR
  • podprogram za podnebne ukrepe: 864.163.750 EUR

W EU: www.ec.europa.eu/environment/life

W SLO: www.lifeslovenija.si