Ecikliraj logo

Banner 2

Povezave

ZEOS, d.o.o. - Družba ZEOS, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2005 kot prva in vse do danes edina nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji, in sicer s strani zavezancev za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS št. 55/2015).
www.zeos.si

ZEOS eko-sistem d.o.o. – Podružnica družbe ZEOS, ki se nahaja v Bosni in Hercegovini.
www.zeos.ba

Projekt LIFE »Slovenska OEEO kampanja« - Projekt, ki ga je družba ZEOS izvajala v letih 2011 in 2013 in je bil namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).
life.zeos.si

Ministrstvo za okolje in prostor - zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.
www.mop.gov.si

Ostali

Agencija RS za okolje - Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.
http://www.arso.gov.si

Zbornica komunalnega gospodarstva - Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na področju komunalnih dejavnosti.
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva

WEEE Forum - Največja organizacija shem ravnanja z odpadki na svetu. Združenje povezuje 39 shem ravnanja z OEEO iz večine držav članic EU, med drugim tudi ZEOS, d.o.o.. Namenjen je povezovanju in izmenjevanju izkušenj ter primerov dobrih praks. Delovanje združenja WEEE Forum je neprofitno, ki skrbi za učinkovit prenos izkušenj in iskanju virov financiranja preko projektov, financiranih preko EU skladov.
http://www.weee-forum.org/

Ostali LIFE projekti v Sloveniji:

Life Krepitev zmogljivosti, ki je namenjena ozaveščanju o LIFE programu, promociji LIFE projektov v Sloveniji ter s tem spodbujanju organizacij in podjetij k prijavi LIFE projektov in posledično izboljšanju učinkovitosti Slovenije pri izvajanju LIFE programa.

2014

LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji - ohranjanje suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih:
Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha,
prijavitelj: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

2013

LIFE Genmon – spremljanje sprememb v genetski raznolikosti,
prijavitelj: Gozdarski institute Slovenije

LIFE PharmDegrade – rešitev za odstranitev farmacevtikov (FM) iz odpadnih vod,
prijavitelj: ARHEL projektiranje in inženiring d.o.o.

LIFE Kočevsko – obravnava aktivnega varstva območij Natura 2000 Kočevsko,
prijavitelj: Občina Kočevje

LIFE Dinalp Bear - celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah,
prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije

2012

LIFE RusaLCA - remediacija vode iz malih čistilnih naprav z nano delci in ponovna uporaba očiščene vode ter blata iz procesa čiščenja,
prijavitelj: Zavod za gradbeništvo Slovenije

LIFE Stop CyanoBloom - inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij,
prijavitelj: Arhel, projektiranje in inženiring. d.o.o.

LIFE ReSoil - demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnaženih vrtnih tal,
prijavitelj: Envit, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o.

2011

SI Natura2000 Management - Program upravljanja Natura 2000 območij za Slovenijo 2014 - 2020,
prijavitelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

LiveDrava - obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji,
prijavitelj: DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

2010

SIMARINE-NATURA - raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji,
prijavitelj: DOPPS

AQUAVIVA - živa voda, od biodiveritete do pipe,
prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

SEPARATE COLLECTION – ozaveščanje o okoljskih prednostih ločenega zbiranja in recikliranja komunalnih odpadkov,
prijavitelj: Slopak d.o.o.

REBIRTH – promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeni industriji,
prijavitelj: Zavod za gradbeništvo Slovenije

Ljubljanica connects – obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima,
prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

2009

LIFE AT NIGHT - izboljševanje naravovarstvenega statusa nočnih živali (metuljev in netopirjev) z zmanjšanjem vpliva umetne svetlobe na objektih kulturne dediščine,
prijavitelj: Euromix d.o.o.

MANSALT - človek in narava v Sečoveljskih solinah,
prijavitelj: Soline Pridelava soli d.o.o.

WETMAN - ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji,
prijavitelj: Zavod RS za varstvo narave

2008

SLOWOLF - varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji,
prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

2007

INCOME - učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja,
prijavitelj: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

UNISASH - resource efficient, Universal Window Sash,
prijavitelj: Kovinoplastika Lož